(خاطرات هما وسیما)

این قسمت

(شیطونهای مدرسه)

همانطور که قبلاً به عرض شما رساندم منوسیما هردو دربچه گی باهم دوست بودیم وهمکلاسی هم بودیم؛ودرضمن خیلی شیطون وپردردسر هم بودیم؛بطوری که هرکی ما دونفررا باهم می دید میگفت: باز ایندوتا بچه های شیطون سروکله اشون پیدا شد...امان ازدست ایندو...خدا بدادمان برسد؛اینبارچیکار می خوان بکنند،دوباره چه آتیشی می خوان بسوزونندو...

خلاصه که ماهردو بقول بزرگترها از شیطنت((دیوار راست را بالا میرفتیم))البته که این ضرب المثل ولی درواقع همینطورهم بود؛مثلاً یادم می آید ،وقتی تو مدرسه با بچه ها درحیاط مدرسه داشتیم والیبال بازی می کردیم ،ناگهان یکی از بچه هابا یک سرو محکم به زیرتوپ چنان شوتی کرد که توپ به بالای پشت بام افتاد.آنموقعها سقف مدرسه از شیروانی ساخته شده بود ویک هرۀ کوچک هم کنارسقف بود که آبراهی برای آب باران وبرف که آب می شد واز ناودان سقف درحیاط مدرسه سرازیرمی شد بود.

خلاصه که هیچکدام از بچه ها جرأت رفتن به پشت بام را نداشتند البته بجزمنوسیما که دست بکارشدیم؛سیما با دستش قلاب گرفتو ومنهم از روی دستهایش بالا رفتم وسر بام را گرفتم ؛وخودمو با زحمت بسیار به پشت بام رساندم ،وبا ترسو لرز زیاد از روی سقف آهنی که جای پا هم نداشت پام رو رویش سُر دادم ،وهرآن می رفت که ازآن بالا پرت بشوم پایین... تا به هرۀ نزدیک ناودان رسیدم ؛بعد پشت سرم را نگاه کردم دیدم که سیما هم خودش را به من رساند؛بهش گفتم: توچطوری اومدی بالا؟!...سیما گفت:بابای مدرسه (مشت غلام حسین) نردبان را از انباری آورد ومنهم بلافاصله خودمو به تورسوندم دلم طاقت نیاورد؛ تورو تواین موقعیت تنها بذارم.

هردو با زحمت دست همدیگررا گرفتیم وتوپ را پیدا کردیم وازهمانجا پرتش کردیم پایین ومنوسیما همانطور که دست همدیگر را گرفته بودیم با زحمت بسیار آنهم با سلامتی کامل از نردبان آمدیم پایین وبچه ها هم که تحت تأثیر شجاعت منو سیما قرار گرفته بودند؛با دادو فریاد وکشیدن هورا ما را تشویق کردند؛وحتی مدیروناظم ومعلم ورزشمان هم دربین آنها بودند.ولی بعد مدیر که به خودش امده بود برای تنبیه ما آمد جلو وکلی ما را نصیحت همراه با تنبیه کوچک بدنی از ما پذیرائی کرد که((آن سرش نا پیداست))

این موضوع به خیر گذشت تا اینکه هفتۀ بعدکه ورزش داشتیم ومعلم ورزش از مدیر خواست که ازکلوپ ورزشی کنار مدرسه امان استفاده کنیم ؛چون نمی خواست دوباره اون اتفاق یعنی(همون توپی که بالای شیروانی افتاده بود)برایمان پیش بیایدومدیرهم موافقت کردوترتیب کارهارو داد.

اینبار که همۀ ما به کلوپ رفتیم،خیلی برای مان جالب بود ،آنجا خیلی بزرگ بودو سقفش آنقدر بالا بود که اگر توپ هم می انداختیم به آن بالا نمی رسید؛جالبیش اینجا بود که ما بچه ها همیشه اینجور سالنهای ورزشی را در تلویزیون نگاه میکردیم وهیچوقت از نزدیک آنرا ندیده بودیم؛وحالا اینجا هستیمو درحال ورزش کردن وبقول معروف(( از خوشحالی تو پوست خودمون نمی گنجیدیم)).

ما شروع کردیم به بازی کردن که وسط بازی یه اتفاق جالب افتاد اونهم اینکه منکه کاپیتان تیم مان بودم یک اشتباه کوچک که چه عرض کنم بقول معلممون اشتباه جبران ناپذیری انجام دادم وبخاطرش هم جریمۀ نقدی وهم تنبیه بدنی چه از مدیر وچه از خانوادۀ گرامیم شدم وآن این بودکه ناخواسته ساعد محکم آنهم مستقیم بطرف بالای سر خودم به توپ زدم وچنان این توپ به هوا رفت که به مهتابی بالای سقف کلوپ که به آندوری بود برخورد کرد وصدای جرینگ شکسته شدنش گوش فلک را کر،کرد وخرده شیشه هایش بطرف منو دوستانم که در زیر آن قرار داشتیم می آمد ومعلم مان که متوجه شد سریع بدو آمدو مارا ازآنجا دور کرد؛که حداقل آسیبی به ما نرسد.

ای کاش منو نجاتم نمی دادو کتک از مدیر ومادر وپدرم نمی خوردم چون دردش بیشترازمی شد ؛ولی وقتی معلم این جمله را از من شنید مرا نصیحتم کرد وگفت:نه هیچوقت اینرا نگو چون جای کتکها خوب می شود((کتک معلم گل ،هرکی نخورخل)) ولی  اگر آن شیشه ها به سر وچشمت می رفت ممکن بود جونت را از دست بدهی واین اصلاًجبران ناپذیرمی شد.منهم از همه عذرخواهی کردم .

خلاصه ماجرا ی اینبار ماهم به خیر گذشت ولی بدی که برای من در برداشت ؛این بود که من از درجۀ کاپیتانی به درجۀ صفر یعنی در صندلی ذخیره ها باید وبه تماشای بازی بچه ها می نشستم؛واین برای منیکه عاشق والیبال بودم برام خیلی سخت گذشت ولی هنوز در این زمان که بزرگ شده ام ودارای همسر وفرزندانی هستم هنوز هم گه گداری با بچه هایم البته درپارک بازی میکنم ویاد آنموقعها رو زنده می کنم .
طبقه بندی: خاطرات هما و سیما، 
برچسب ها: داستان، سریالی، هما، سیما، خاطرات، والیبال، شیطون،  

تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1398 | 07:30 ق.ظ | نویسنده : زهره امراه نژاد | نظرات

(خاطرات فینال)

یادم می یاد که تو دوران راهنمائی که بودم به علت خوب بودن در بازی والیبال مربی ورزشمون منو کاپیتان تیممون کرده بود وقرار بود مدرسۀ ما با مدرسه های شهرهای دیگرمسابقۀ فینال بدهد اونم تو ورزشگاه بزرگ تختی که در تهران قرار داشت؛آنموقع تو مدرسۀ ما فقط کلاس ما بود که برای اینکار در نظر گرفته شد (البته تعریف از خودمون نباشه)اینو مربی ورزشمون تشخیص داد وبین کلاسهای دیگر ما انتخاب شدیم واین باعث خوشحالی منو تیمم شد. خلاصه همان روز که منتظر نوبت خود در مسابقات فینال شدیم همان موقعها بود که امتحانهای خرداد ماه ما هم شروع شده بود ؛منو2 تا از هم تیمیم چون در درسهایمان ضعیف بودیم نتوانستیم به مسابقات برویم ومربی هم به جای ما یکی از کاپیتان کلاس بالائیهارو و2 نفر دیگر که بازیشان حرف نداشت با خود به مسابقات بردند؛آخه اگه با آنها میرفت مطمئناً باید شهریور میومدمو امتحان میدادم ...من همینجوریش هم از درسای دیگه برای شهریور میافتم چه برسه به این امتحان(ریاضی)که خیلی برام عذاب آور و...آنموقع(خر بیارو باقلا ببر)البته مربی از دستم ناراحت شد وگفت:مگه میشه که تیم تو با یه کاپیتان دیگه جور در بیاد منم درجواب گفتم:البته ببخشید که جسارت میکنم به قول معروف(هیچ کاری نشد نداره)البته من شفارشای لارمه رو به هم تیمیام کردم وهمچنین یه صحبت مختصری هم به کاپیتان مورد نظر کردم انشاالله که مشکلی پیش نمیاد امید تون به خدا باشه و...آنروز آنها به همراه تیم من راهی مسابقات شدند واین تا ساعت 2 بعد از ظهر قبل از تعطیل شدن مدرسه پیش اومد وتیم من خسته ودستو پا شکسته ...انگار با شکست روبرو شده باشند به مدرسه برگشتند؛ منو دوستانم هم دور آنها جمع شدیم واز مربی پرسیدم که چیشد؟!...مربی با عصبانیت به من نگاهی کرد وسری تکان دادو رفت ...رفتم پیش کاپیتان واین سوال رو هم ازاو کردم اودر حال که با پای شکسته روی صندلی ویلچر نشسته بود باعصبانیت زیاد سرم دادکشید که :میخواستی چی بشه ؟این دیگه چه تیمیه هی مثل ماست وایستادند وقتی توپ به وسط زمین رسید هیچ حرکتی نکردند وفقط به همدیگر نگاه میکردند که ببینن کی باید بزنه منم از جائی که ایستاده بودم(سروزن) خودمو رو زمین پرت کردمو سر خوردم ویه ساعد جانانه ای زدم که آندو آبشارزن خودمون نتونستند از پسش بربیا یند وباید اونوبه تیم طرف حریف پرتاب میکردند ولی از پس اینکار هم برنیومدند واقعاً دستو پاچلفتی تر از این دو نفر تو دنیا پیدا نمیشه...بنابر این آندو نفری که تو تیم خودم بودند سر رسیدند وبا یه پاسکاری (پنجه به آبشار)ترتیبشو دادند وبا اینکار 5 امتیاز به نفع تیم ما شدو...الآن هم مدیون منو آندو نفر که از تیم من بودند هستیم آنهم نفر چهارم شدیم  وگرنه که به اون دوتا ابله بودکه ما نفر دهم هم نمیشدیم ...منم گفتم: تو باید قبل ازشروع بازی با تیمم حرف میزدی مگه بهت نگفتم که اون دونفر آبشار زن خیلی شکمو هستند وباید به آنها قول یه خوراکی مثل(بستنی یا شکلات و...)بهشون میدادی تا خوب بازی کنند؛واونای دیگه هم فقط یه تشویق الکی میکردی براشون کافی بودو...اون در جوابم گفت:والا من صحبتهای لازمه رو قبل از بازی باهاشون کردم واینیک که گفتی که اون دونفر شکمو بودن رو تو اون شلوغی واسترس یادم رفت...والا نمیدونستم که اون دونفر رشوه گیر هستند اگه میدونستم که یارای خودمو میاوردم ولی حیف که تو لحظۀ آخر بهم گفتی یکی طلبت...منم گفتم:والا اینا هم اینجوریند مقصر من نیستم اینم از ذات بد شون هست دیگه کاریش هم نمیشه کرد...انشاالله دفعۀ دیگه منوتو با هم تویه تیم میشیمو با هم به مسابقات فینال میریم ...حالا ببینم تو چیکار میکنی با تیم نمونه ات ...وبا هم دست دادیم وروی همدیگر را بوسیدیم .    
طبقه بندی: داستان کوتاه،  طنز، 
برچسب ها: داستان، طنز، فینال، والیبال، لیگ، مسابقه، آسیب،  

تاریخ : دوشنبه 24 تیر 1398 | 07:30 ق.ظ | نویسنده : زهره امراه نژاد | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب سه راهی
  • وب قالب وبلاگ
  • وب سرکه
  • وب آموزش کامپیوتر
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic